thesoulciety:

Jet Magazine. May 31st, 1973.

thesoulciety:

Jet Magazine. May 31st, 1973.